Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Egzamin maturalny 2023 - poprawkowy

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
  2. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – 7 lipca 2023 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 7 lipca 2023 r. – godz. 9:00.

Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Absolwent składa oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE, do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych oświadczeń, sporządza wykaz absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym i przekazuje go w postaci elektronicznej w dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 18 lipca 2023 r. 4. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2023 r.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 r.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się 21 sierpnia 2023 r.

Pliki do pobrania

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl